Vi må ha rett til BPA!

BPA må bli en selvsagt rett!

Selvsagt skal funksjonshemmede i Norge få retten til fullt ut å styre sitt eget liv og sin egen hverdag med BPA. I Sverige har BPA vært en rettighet i snart 15 år. Det er pinlig at Norge først nå, nærmer seg dette spørsmålet. Ved en rettighetsfesting av BPA, må myndighetene samtidig utarbeide en rettskilde som klart beskriver BPAs egenart og innhold.

BPA betyr overføring av makt…
bort fra kommunale beslutningstakere og over til hovedpersonene det gjelder. En rettighetsfesting av BPA blir derfor en viktig byggestein i anti-diskrimineringsarbeidet og i kampen mot de samfunnskapte barrierene som diskriminerer funksjonshemmede.

Samleside om rettighetsfesting av Borgerstyrt personlig assistanse: ULOBA

Åpen temakveld med Petter Kramås

Mandag 19. april 2010 kl. 18.30, Nebbenes Nordgående, Eidsvoll verk

petter-kramas

INVITASJON

NFU avd. Øvre Romerike inviterer til
åpen temakveld på Nebbenes Nordgående
mandag den 19. april kl. 18.30.

Vi har vært så heldige å få besøk igjen av advokat Petter Kramås.

Han vil ta for seg flere aktuelle temaer denne kvelden. Hovedfokus vil ligge på omsorgslønn. Hvilke rettigheter har man, og hvordan er praksisen rundt dette. Videre vil han ta for seg de ”vanskelige” overgangene de pårørende opplever når deres barn går fra barnehage til barneskole, og videre til ungdomsskole, videregående skole og hvis mulig, egen jobb.

Det blir anledning til å stille spørsmål av generell art.

Vi ønsker alle interesserte velkommen til en hyggelig og lærerik kveld.

Med hilsen
NFU Øvre Romerike
Styret.

Familiekurs ”Vår unike foreldrerolle”

Sormarka.preview

Velkommen til en spennende helg på Sørmarka.

Noen av temaene denne gang er; nettsteder og nettsamfunn, søke tjenester om støttekontakt / avlastning / brukerstyrt personlig assistent, veien til tjenester, litteratur for barn og unge, barnehage og skole – Rettigheter og inkludering i hverdagen, situasjonen i dag og for fremtiden.

For at de voksne skal kunne følge dette har vi et eget barneprogram. Barna vil bli tatt godt hånd om og får en spennende og innholdsrik helg.

Se link for mer informasjon og fullstendig program.

Påmelding til:
Tove-Britt Henriksen på e-post tbh@bluezone.no eller mobil 9839380
Vidar Haagensen på e-post post@vidar-haagensen.no eller mobil 93420838

Mer informasjon:
Sørmarka, nettsted, informasjon om reise, kart.
NFU / NFU Akershus nettsted

Henting ved bussen hvis behov.

Pris:
600 kroner for voksne, 500 kr for NFU-medlem .
1100 kroner for par, 900 kr for NFU-medlemmer.
200 kroner for barn over 4 år.
Deltakere som melder seg inn under samlingen betaler NFU-pris.
Regning sendes ut i etterkant.

Meld deg og familien din på en interessant og opplevelsesrik helg på Sørmarka.

Kompetente foreldre

Onsdag 3. februar 2010 kl. 18.00 til 20.00, Ahus

ahus logo

VEILEDNINGSGRUPPER FOR FORELDRE TIL BARN
MED FUNKSJONSHEMNING ELLER KRONISK SYKDOM

Neste info-møte er 3.februar 2010
kl. 18.00 – 20.00
Sted: Ahus
Lærings-og mestringssenterets møterom
i Glassgaten, rett inn fra Hovedinngangen

HENSIKTEN med dette tiltaket er å gi foreldre et tilbud om veiledningsgrupper hvor fokus er foreldrenes ressurser og muligheter til å finne egne løsninger og konkrete endringer i hverdagen til beste for seg selv, barnet og familien.

Gruppesamlingene gjennomføres ved Senter for helsefremmende arbeid på Ahus i tett samarbeid med Handikappede barns foreldreforening (HBF) og andre brukerorganisasjoner. Vi samarbeider også med Barne- og ungdomsklinikken ved Ahus.
Faglig ansvarlig er Karen Therese Sulheim Haugstvedt, Spesialist i barne- og ungdoms-fysioterapi MNFF med hovedfag i spesialpedagogikk og videreutdanning i veiledning.

Målgruppen er foreldre til barn med funksjonshemning eller kronisk sykdom, uavhengig av barnets diagnose og alder. Foreldrene bør beherske norsk.

Bakgrunnen for dette tiltaket er at foreldre til barn med funksjonshemning eller kronisk sykdom kan få en oppfølging for egen del innenfor dagens helsetjenester. Spesialisthelsetjenesten er ansvarlig for opplæring av brukere og deres pårørende, utviklet i samarbeid med disse. Ved vårt senter har vi prøvd nye opplæringstilbud på ulike kurs for foreldre, og startet med veiledningsgrupper våren 2006. To nye grupper starter hvert halvår.

Gjennomføring
Vi arbeider ut fra en interkommunal samhandlingsmodell mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Veiledningsgruppene organiseres sentralt for å oppnå et stabilt tilbud med høy kvalitet, best mulig gruppesammensetning og opplæringspenger for deltakerne.
Vi inviterer først foreldre til et informasjonsmøte på Ahus (januar og august).
Etter informasjonsmøtet velger foreldrene om de ønsker å delta. Påmeldte foreldre blir delt inn i grupper med 8-10 deltakere og to gruppeledere. Hver gruppe har fire samlinger første halvår, med tilbud om et par oppfølgingsmøter. Samlingene varer fra kl. 9.00 – 14.00.
Gruppelederne har høgskoleutdanning, samt erfaring fra Habilitering og gruppeveiledning.
I evalueringene så langt uttrykker foreldrene stor nytte av å delta i gruppene og peker på mange konkrete forandringer de har gjort. Ikke minst fedre har vist stort engasjement.

VELKOMMEN til informasjonsmøte!

Statens borger - kommunens bruker

Onsdag 3. februar 2010 kl. 12.00 til 17.00, Wergeland Sal

Foreningen Hanne Østbys Fond
til fremme av funksjonshemmede barns rettssikkerhet i Norge inviterer
foreldre, fosterforeldre, nære pårørende og hjelpeverger
til funksjonshemmede barn, ungdom og unge voksne til
Nettverks Seminaret

”Statens borger – kommunens bruker”

Søkelyset på funksjonshemmedes rettssikkerhet og diskrimineringsvern
i en tid der kommunal praksis innen forvaltning, helse- og sosialtjenester
ikke samsvarer med nasjonale føringer gjennom norsk lov- og regelverk
og heller ikke med overnasjonale menneskerettighetsprinsipper.

onsdag 3. februar 2010, kl. 12.00 – 17.00
Litteraturhuset, Wergeland sal, Wergelandsveien 29, Oslo

Forhåndspåmelding og spørsmål til post@hannesfond.no
Ønsker du å bidra med egne erfaringer, send en e-post melding.
Plassene tildeles fortløpende etter mottatt påmelding.

Gratis adgang.

Statens tilsyn med kommunene

NFU har i lang tid krevd at fylkesmannen må få sanksjonsmuligheter overfor kommunene. Mye tyder på at vårt krav har lite gehør i de politiske partiene. Til våren skal Melding til Stortinget, nr. 7 behandles. Her påstås det at kommunene etterkommer tilsynsorganets avviksanmerkninger og at det ikke er behov for sanksjonsmidler.

Vi har en mulighet for å få innføre sanksjonsmuligheter ved å påpeke spesielle grunner for sanksjonene. Det er to typer av slike spesielle grunner:

1. Grunnlaget for meldingen er ikke dekkende for feltene som NFU kjenner til. Det hevdes for eksempel at kommunene retter opp avviksanmerkninger i tilsyn.
2. Konsekvensen av det å ikke ha sanksjonsmuligheter blir urimelig store. Slik som det er nå, kan kommunene fritt fortolke lovverket. Når kommunen får påtale av Fylkesmannen, kan kommunen si at Fylkesmannen fortolker lovverket feil. Det blir da den enkelte tjenestemottaker som da eventuelt må stevne kommunen for lovbrudd. En slik prosess og bevisbyrde er urimelig å pålegge tjenestemottakerne.

Nå vil vi gjerne høre fra deg. Vi trenger eksempler fra din kommune hvor avvik ikke er rettet opp.

På nettsidene til Fylkesmannen kan en finne tilsynsrapportene med opplæringsfeltet. Det varierer litt mellom fylkene hvor oversikten er. Bruk gjerne søkemotoren og søk på ”tilsyn din kommune” for eksempel. Tilsynsrapportene med helse- og sosialtjenesten finner en på Helsetilsynets nettsider.

Du behøver ikke lese hele tilsynsrapporten(e), men på de første linjene vil det fremkomme om din kommune har fått avvik og eventuelt hvilket innhold de har. Er avvikene kjent for deg og noe du kan vise til at fortsatt skjer i din kommune så ønsker NFU å høre fra deg.

Send en e-post til Forbundsleder Jens Petter Gitlesen på jpg@nfunorge.org dersom du ønsker å bidra.

Ivar Johansens blogg

Nå finnes bloggen min som egen sone på Origo.
Vil gjerne ha med flest mulig på laget;

Ivar Johansens blogg

Hjelp til med påmelding til Stemme-Høring

Stemme-Høring er en konferanse kun for personer med utviklingshemming. Den arrangeres av Brobygger-Ligaen og rådgivningsgruppene i Asker og Bærum. NFU Akershus har oppfordret medlemmene sine til å delta. Nå vil jeg benytte anledningen til å gjenta oppfordringen, og be alle som er rundt utviklingshemmede til å bidra til at de får kjennskap til konferansen, og hjelp til å melde seg på hvis de trenger det.

Konferansen holdes i Asker på Asker videregående skole. Lørdag 7. november og søndag 8. november er det klart med en konferanse som er av, med, om og til personer med utviklingshemming.

Mottoet er: Bli hørt – bli lyttet til – bli godtatt.

Arrangørene sier dette om konferansen:
«Vi tror det er første gangen i Norge, at Utviklingshemmede
selv tar initiativet og lager sin egen Konferanse.
Som Samfunns-Borgere på lik linje med andre,
har vi mange Rettigheter.
MEN – like viktig er kanskje – at vi også har Plikter.
Plikten – til å gjøre det andre sier – at vi må gjøre,
er noe vi som har en Utviklingshemming kjenner veldig godt.
MEN – Rettigheter og Plikter som Samfunns-Borger
har vi som er voksne i dag, lært lite eller ingenting om.
Vi mener det er nødvendig at vi snakker sammen om dette.
Våre livserfaringer er ofte veldig annerledes enn for folk flest.»

Påmeldingsfristen til konferansen er mandag 12. oktober.
Det koster 300 kroner å være med på Stemme-Høring.
NFU Akershus sponser sine medlemmer som deltar med 150 kroner av prisen.

Påmelding til:
Astrid på telefon 32812158 eller brobygger-ligaen@hotmail.com eller brev til:
Brobygger-Ligaen
c/o A-M de Caspary
Haugenlia 19
1389 Heggedal

Lenke til invitasjonen er her.

Nye regler for hjelpemidler?

Har i dag fått høre at hjelpemiddelsentralen fjerner muligheten for å søke PC til hjemmet.
Noen som vet om dette faktisk er sant?

Funksjonshemning og diskriminering

Torsdag 19. november 2009 kl. 10.00 til 15.00, Akersgata 64-68, 0180 Oslo

nav

Målgruppe

Målgruppen for symposiet er ledere og nøkkelpersonell innen hjelpemiddelsentralene i Norge, funksjonshemmedes organisasjoner og NAV Hjelpemidler og tilretteleggings øvrige samarbeidspartnere.

Kursavgift

Samlingen er gratis.

Innhold

Det overordnede fellestemaet for symposiet er ”Hvordan diskrimineres mennesker med funksjonshemning – og hva gjør vi med det?”. Til å snakke om ulike sider av dette temaet har vi foreløpig fått følgende innledere:

Funksjonshemmedes erfaringer med inkludering og diskriminering Liv Arum, generalsekretær, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Erfaringer fra diskriminerings- og tilgjengelighetslovens første år Beate Gangås, ombud, Likestillings- og diskrimineringsombudet Hva er diskriminering? Hva vil det si å diskriminere noen – og hvem har makt til det? Tore Frost, filosof Gjør det bærekraftige samfunnet plass til alle i dagligliv, arbeidsliv og samfunnsliv? Ove Jakobsen, professor, Høgskolen i Bodø, Senter for økologisk økonomi og etikk Uten integrering i arbeidslivet, opphører diskrimineringen av funksjonshemmede aldri! Mads Andreassen, Unge funksjonshemmede Hva skal til for at universell utforming og individuell tilrettelegging samvirker og ikke motvirker hverandre? Bjørn Hvinden, professor, forskningssjef NOVA, og leder av Nordic Centre of Excellence in Welfare Research Hva skal til for at individet kommer styrket ut i møte med systemet? Liv Welde Johansen, direktør, NAV Hjelpemidler og tilrettelegging