Viser arkivet for januar, 2010

Familiekurs ”Vår unike foreldrerolle”

Sormarka.preview

Velkommen til en spennende helg på Sørmarka.

Noen av temaene denne gang er; nettsteder og nettsamfunn, søke tjenester om støttekontakt / avlastning / brukerstyrt personlig assistent, veien til tjenester, litteratur for barn og unge, barnehage og skole – Rettigheter og inkludering i hverdagen, situasjonen i dag og for fremtiden.

For at de voksne skal kunne følge dette har vi et eget barneprogram. Barna vil bli tatt godt hånd om og får en spennende og innholdsrik helg.

Se link for mer informasjon og fullstendig program.

Påmelding til:
Tove-Britt Henriksen på e-post tbh@bluezone.no eller mobil 9839380
Vidar Haagensen på e-post post@vidar-haagensen.no eller mobil 93420838

Mer informasjon:
Sørmarka, nettsted, informasjon om reise, kart.
NFU / NFU Akershus nettsted

Henting ved bussen hvis behov.

Pris:
600 kroner for voksne, 500 kr for NFU-medlem .
1100 kroner for par, 900 kr for NFU-medlemmer.
200 kroner for barn over 4 år.
Deltakere som melder seg inn under samlingen betaler NFU-pris.
Regning sendes ut i etterkant.

Meld deg og familien din på en interessant og opplevelsesrik helg på Sørmarka.

Kompetente foreldre

Onsdag 3. februar 2010 kl. 18.00 til 20.00, Ahus

ahus logo

VEILEDNINGSGRUPPER FOR FORELDRE TIL BARN
MED FUNKSJONSHEMNING ELLER KRONISK SYKDOM

Neste info-møte er 3.februar 2010
kl. 18.00 – 20.00
Sted: Ahus
Lærings-og mestringssenterets møterom
i Glassgaten, rett inn fra Hovedinngangen

HENSIKTEN med dette tiltaket er å gi foreldre et tilbud om veiledningsgrupper hvor fokus er foreldrenes ressurser og muligheter til å finne egne løsninger og konkrete endringer i hverdagen til beste for seg selv, barnet og familien.

Gruppesamlingene gjennomføres ved Senter for helsefremmende arbeid på Ahus i tett samarbeid med Handikappede barns foreldreforening (HBF) og andre brukerorganisasjoner. Vi samarbeider også med Barne- og ungdomsklinikken ved Ahus.
Faglig ansvarlig er Karen Therese Sulheim Haugstvedt, Spesialist i barne- og ungdoms-fysioterapi MNFF med hovedfag i spesialpedagogikk og videreutdanning i veiledning.

Målgruppen er foreldre til barn med funksjonshemning eller kronisk sykdom, uavhengig av barnets diagnose og alder. Foreldrene bør beherske norsk.

Bakgrunnen for dette tiltaket er at foreldre til barn med funksjonshemning eller kronisk sykdom kan få en oppfølging for egen del innenfor dagens helsetjenester. Spesialisthelsetjenesten er ansvarlig for opplæring av brukere og deres pårørende, utviklet i samarbeid med disse. Ved vårt senter har vi prøvd nye opplæringstilbud på ulike kurs for foreldre, og startet med veiledningsgrupper våren 2006. To nye grupper starter hvert halvår.

Gjennomføring
Vi arbeider ut fra en interkommunal samhandlingsmodell mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Veiledningsgruppene organiseres sentralt for å oppnå et stabilt tilbud med høy kvalitet, best mulig gruppesammensetning og opplæringspenger for deltakerne.
Vi inviterer først foreldre til et informasjonsmøte på Ahus (januar og august).
Etter informasjonsmøtet velger foreldrene om de ønsker å delta. Påmeldte foreldre blir delt inn i grupper med 8-10 deltakere og to gruppeledere. Hver gruppe har fire samlinger første halvår, med tilbud om et par oppfølgingsmøter. Samlingene varer fra kl. 9.00 – 14.00.
Gruppelederne har høgskoleutdanning, samt erfaring fra Habilitering og gruppeveiledning.
I evalueringene så langt uttrykker foreldrene stor nytte av å delta i gruppene og peker på mange konkrete forandringer de har gjort. Ikke minst fedre har vist stort engasjement.

VELKOMMEN til informasjonsmøte!

Statens borger - kommunens bruker

Onsdag 3. februar 2010 kl. 12.00 til 17.00, Wergeland Sal

Foreningen Hanne Østbys Fond
til fremme av funksjonshemmede barns rettssikkerhet i Norge inviterer
foreldre, fosterforeldre, nære pårørende og hjelpeverger
til funksjonshemmede barn, ungdom og unge voksne til
Nettverks Seminaret

”Statens borger – kommunens bruker”

Søkelyset på funksjonshemmedes rettssikkerhet og diskrimineringsvern
i en tid der kommunal praksis innen forvaltning, helse- og sosialtjenester
ikke samsvarer med nasjonale føringer gjennom norsk lov- og regelverk
og heller ikke med overnasjonale menneskerettighetsprinsipper.

onsdag 3. februar 2010, kl. 12.00 – 17.00
Litteraturhuset, Wergeland sal, Wergelandsveien 29, Oslo

Forhåndspåmelding og spørsmål til post@hannesfond.no
Ønsker du å bidra med egne erfaringer, send en e-post melding.
Plassene tildeles fortløpende etter mottatt påmelding.

Gratis adgang.

Statens tilsyn med kommunene

NFU har i lang tid krevd at fylkesmannen må få sanksjonsmuligheter overfor kommunene. Mye tyder på at vårt krav har lite gehør i de politiske partiene. Til våren skal Melding til Stortinget, nr. 7 behandles. Her påstås det at kommunene etterkommer tilsynsorganets avviksanmerkninger og at det ikke er behov for sanksjonsmidler.

Vi har en mulighet for å få innføre sanksjonsmuligheter ved å påpeke spesielle grunner for sanksjonene. Det er to typer av slike spesielle grunner:

1. Grunnlaget for meldingen er ikke dekkende for feltene som NFU kjenner til. Det hevdes for eksempel at kommunene retter opp avviksanmerkninger i tilsyn.
2. Konsekvensen av det å ikke ha sanksjonsmuligheter blir urimelig store. Slik som det er nå, kan kommunene fritt fortolke lovverket. Når kommunen får påtale av Fylkesmannen, kan kommunen si at Fylkesmannen fortolker lovverket feil. Det blir da den enkelte tjenestemottaker som da eventuelt må stevne kommunen for lovbrudd. En slik prosess og bevisbyrde er urimelig å pålegge tjenestemottakerne.

Nå vil vi gjerne høre fra deg. Vi trenger eksempler fra din kommune hvor avvik ikke er rettet opp.

På nettsidene til Fylkesmannen kan en finne tilsynsrapportene med opplæringsfeltet. Det varierer litt mellom fylkene hvor oversikten er. Bruk gjerne søkemotoren og søk på ”tilsyn din kommune” for eksempel. Tilsynsrapportene med helse- og sosialtjenesten finner en på Helsetilsynets nettsider.

Du behøver ikke lese hele tilsynsrapporten(e), men på de første linjene vil det fremkomme om din kommune har fått avvik og eventuelt hvilket innhold de har. Er avvikene kjent for deg og noe du kan vise til at fortsatt skjer i din kommune så ønsker NFU å høre fra deg.

Send en e-post til Forbundsleder Jens Petter Gitlesen på jpg@nfunorge.org dersom du ønsker å bidra.